Có 1 kết quả:

wēn jū

1/1

wēn jū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a housewarming party
(2) to celebrate moving into a new home