Có 1 kết quả:

wēn chā

1/1

wēn chā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difference in temperature