Có 1 kết quả:

wēn dù

1/1

wēn dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) temperature
(2) CL:個|个[ge4]