Có 1 kết quả:

wēn dù biǎo

1/1

wēn dù biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermometer