Có 1 kết quả:

wēn qíng

1/1

wēn qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tenderness
(2) warmth
(3) warmhearted
(4) softhearted