Có 1 kết quả:

wēn qíng mò mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of tender feelings (idiom); tender-hearted