Có 1 kết quả:

wēn nuǎn

1/1

wēn nuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

warm

Một số bài thơ có sử dụng