Có 1 kết quả:

wēn biāo

1/1

wēn biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

temperature scale