Có 1 kết quả:

wēn rè ㄨㄣ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tepid
(2) to warm up (food etc)