Có 1 kết quả:

wēn liáng ㄨㄣ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

warm and kind

Một số bài thơ có sử dụng