Có 1 kết quả:

wēn liáng rěn ràng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) submissive
(2) accommodating