Có 1 kết quả:

wēn shùn

1/1

wēn shùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) docile
(2) meek