Có 1 kết quả:

wēn xīn

1/1

wēn xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comfort
(2) soft and fragrant
(3) warm