Có 1 kết quả:

wēn xùn

1/1

wēn xùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) docile
(2) meek
(3) harmless
(4) moderate and obedient
(5) tame