Có 1 kết quả:

wēn yán huán liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermohaline circulation (oceanography)