Có 1 kết quả:

miè zú

1/1

miè zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

extermination of an entire family (ancient Chinese punishment)

Một số bài thơ có sử dụng