Có 1 kết quả:

miè jué zhǒng zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

genocide