Có 1 kết quả:

miè chá

1/1

miè chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to clear stubble from fields (agriculture)