Có 1 kết quả:

miè jūn

1/1

miè jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sterilize