Có 1 kết quả:

miè mén

1/1

miè mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to exterminate an entire family