Có 1 kết quả:

miè dǐng

1/1

miè dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be drowned (figurative and literal)