Có 1 kết quả:

zī yǎng céng

1/1

zī yǎng céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trophoblastic layer (attaches fertilized ovum to the uterus)
(2) trophoderm