Có 1 kết quả:

zī yǎng céng ㄗ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trophoblastic layer (attaches fertilized ovum to the uterus)
(2) trophoderm