Có 1 kết quả:

dí yàn

1/1

dí yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wash an ink-slab
(2) to prepare for study (idiom)