Có 1 kết quả:

huá bǎn

1/1

huá bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

skateboard