Có 1 kết quả:

huá bǎn chē

1/1

huá bǎn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kick scooter
(2) push scooter