Có 1 kết quả:

huá bǎn chē ㄏㄨㄚˊ ㄅㄢˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) kick scooter
(2) push scooter