Có 1 kết quả:

huá tī

1/1

huá tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (children's) sliding board
(2) a slide