Có 1 kết quả:

huá huán

1/1

huá huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slip ring
(2) collector ring (electrical engineering)