Có 1 kết quả:

huá huán ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slip ring
(2) collector ring (electrical engineering)