Có 1 kết quả:

huá xiáng sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) paraglider
(2) paragliding