Có 1 kết quả:

huá chē

1/1

huá chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulley block