Có 1 kết quả:

huá xuě bǎn

1/1

huá xuě bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ski
(2) CL:副[fu4]
(3) snowboard