Có 1 kết quả:

huá yīn

1/1

huá yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glissando