Có 1 kết quả:

yàn yù

1/1

yàn yù

giản thể

Từ điển phổ thông

đồi Diễm Dự (tảng đá to ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, đã bị san phẳng bằng chất nổ)