Có 1 kết quả:

mǎn táng guàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cramming (as a teaching method)
(2) rote learning