Có 1 kết quả:

mǎn mù

1/1

mǎn mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)