Có 1 kết quả:

mǎn mù ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)