Có 1 kết quả:

lǜ wǎng

1/1

lǜ wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter
(2) a sieve