Có 1 kết quả:

lǜ bǐng

1/1

lǜ bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filtrate
(2) solid residue produced by a filter
(3) mud from filtering can sugar