Có 1 kết quả:

làn jiāo

1/1

làn jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall into bad company
(2) to make acquaintances indiscriminately