Có 1 kết quả:

làn fá

1/1

làn fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to denude
(2) illegal logging
(3) forest clearance