Có 1 kết quả:

làn màn ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) arbitrary
(2) indiscriminate