Có 1 kết quả:

làn yòng

1/1

làn yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misuse
(2) to abuse