Có 1 kết quả:

làn diào

1/1

làn diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hackneyed talk
(2) platitude