Có 1 kết quả:

làn mà

1/1

làn mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scurrilous
(2) to scold indiscriminately