Có 1 kết quả:

dī dìng guǎn

1/1

dī dìng guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burette
(2) buret