Có 1 kết quả:

dī shuǐ bù chàn

1/1

dī shuǐ bù chàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not diluted by one drop
(2) hundred percent