Có 1 kết quả:

dī dā

1/1

dī dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) pattering sound
(2) drip drip (of water)
(3) tick tock (of clock)
(4) also pr. [di1 da5]