Có 1 kết quả:

dī lǐ dā lā

1/1

dī lǐ dā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sagging
(2) drooping