Có 1 kết quả:

gǔn guā liū yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of animals) round and fat